Jaarverslag 2019


Het is de Stille week. We staan enkele dagen voor de viering van Pasen 2020.

De straten en pleinen zijn leeg. We lijken te zijn terecht gekomen in de schilderijen van de Italiaanse kunstenaar Gorgio de Chirico. Hij schilderde begin twintigste eeuw wat onzichtbaar is. Hij schilderde het ongemak van de leegte.

Hoe toepasselijk in deze tijd van een ernstige Corona virus, niet zichtbaar maar wel verspreid over grote delen van onze wereld. De wereld van onze buurt, de wereld van ons dorp of onze stad, de wereld van ons land en die van andere werelddelen. Het raakt ons allemaal.

Hopelijk verheldert het onze kijk op onze onderlinge afhankelijkheid en kwetsbaarheid. De tijden die we nu beleven hebben een back-to-basickarakter. We raken hopelijk meer doordrongen van waar het in het leven eigenlijk om gaat. De vrijwilligers van De Engel zetten zich daarvoor in. Zij zetten zich in om hun medemens een handelingsperspectief te bieden. De volgende Paasgedachte drukt deze gedachte kernachtig uit:

Pasen

Het wonder van het bestaan

Is dat het er is

Dat het ophoudt

En weer opnieuw begint

Er is leven, er is dood

En het leven gaat door

In steeds andere vormen

(Bron: Arjan Broers)

Gerard Knoop,

Voorzitter


Bestuur en Beleid

In 2017 volgden we nog steeds het bestaande beleidsplan 2013 – 2019. Dit beleidsplan komt overeen met de missie van Vrijzinnigen Nederland: mensen verbinden die inspiratie en zingeving willen delen op het vlak van religie, wetenschap, cultuur en natuur. Iedereen mag bij ons zelf een antwoord formuleren op de vraag wat het betekent om vrijzinnig te zijn.

In 2019 konden wij wederom de landelijke VPSB-NPB Subsidie voor het ouderenpastoraat aanvragen, dankzij het in 2016 vastgestelde lidmaatschapsbedrag. Deze subsidie werd ook toegekend en wordt gebruikt om de pastorale zorg te betalen.

Voorganger

Voor de ontmoetingen op zondagmorgen maakten we gebruik van gastvoorgangers.

Kerstviering

De Kerstviering van december 2019 begon om 21.00 uur i.p.v. om 23.00 uur in voorgaande jaren. Voor 2020 volgt overleg binnen de commissie religie of we de Kerstviering organiseren op de avond van 24 december of op Kerstochtend.

Pastorale zorg

Joke Werner-van Slooten is in 2017 begonnen met kennismakingsgesprekken. Bijna iedereen heeft inmiddels met haar kennisgemaakt. Het verdient aanbeveling om het profiel van wat wij van een pastoraal werker zouden verwachten (en omgekeerd) komend jaar duidelijker te omschrijven. Binnen het jaarprogramma gaat zij enkele malen voor tijdens een ontmoeting, en heeft zij met enige regelmaat contact met (enkele) leden. Maar er kan gezocht worden naar meerdere manieren om de positie van geestelijke begeleiding in onze afdeling een duidelijker gezicht te geven.

Ontmoeting en religie

Binnen de Engel vinden ‘Ontmoetingen’ plaats, tweemaal per maand op zondagmorgen m.u.v. de maanden juli en augustus. Voor ons als afdeling van Vrijzinnigen Nederland vormen bezinning en religieuze ontmoeting de kern van het jaarprogramma. Dit jaar vonden 21 ontmoetingen op zondagmorgen plaats. Bezoekersaantallen varieerden hierbij sterk, van 3 tot 20 personen voor onze uiteenlopende ontmoetingen (bezinning, sacrale dans, klankhealing). Deze bezoekersaantallen werden gerekend inclusief de 2 tot 3 aanwezige vrijwilligers voor de ochtend.

Het vooraf geplande programma, dat ieder jaar in januari wordt vastgesteld, verloopt in de meeste gevallen zonder veel bijkomende situaties (zoals afzeggingen). In 2019 werd om die reden wel een keer uitgeweken naar een ochtend met een vertelling van documentairemaakster Antien Aletrino over India, en werd eenmaal een bezinning van Joke Werner door Elske Bast vervangen.

Vanuit de Religieuze Commissie/Bestuur werden twee zondagen zelf ingevuld: de nieuwjaarsbijeenkomst en de bijeenkomst op Paasmorgen.

In oktober vond binnen onze muren de gezamenlijke dienst met Naarden-Bussum plaats, waarbij wij met een mooi aantal van 27 betrokkenen de viering hielden.

Vanuit de begeleiders van de jarenlange Informele Soefi vieringen (Felix Erkelens en Nadaly de Lege) is aangegeven hiermee te willen stoppen. Helaas werd de laatste bijeenkomst door slechts 3 aanwezigen bijgewoond.

Cultureel programma:

Op 27 januari vond het eerste concert in 2019 plaats. Op 10 februari hield Bert van Dam een lezing over Hannah Arendt.

Jaap Voigt verzorgde de eerste twee lezingen over "De vier seizoenen doorleven" (de jaargetijden van de mens) op 10 maart (Lente) en 26 mei (Zomer) en op 15 september de derde lezing (Herfst) de vierde en laatste lezing was op 10 november (Winter).

De geplande zondag op 2 juni met zang, dans en muziek kon wegens ziekte helaas niet doorgaan.

De opening van het culturele programma 2019/2020 was op zondagmiddag 29 september. De catering werd door onze eigen mensen verzorgd.

Op 27 oktober speelde het internationale trio Babak-O-Doestan. Op zondag 24 november luisterden we opnieuw naar het Comuskwartet, zij waren in 2018 al in de Engel en op verzoek van velen traden zij nogmaals op, weliswaar met een geheel nieuw programma.

Op 8 december luisterden we naar de lezing over Martha Nussbaum door Bert van Dam.

De in 2015 gestarte samenwerking met de stichting Vier het Leven loopt nog steeds. Het aantal deelnemers via VHL is wisselend.

Vrijzinnigen in de regio

We organiseren in 2020 wederom diensten met Vrijzinnigen Naarden-Bussum. Afwisselend in de Majella-kapel en in de Engel.

Leden en vrienden

Eind 2019 stond het aantal betalende leden op 20 en het aantal betalende vrienden op 16.

We hebben op dit moment een nog steeds stijgend aantal abonnees op de digitale Nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt naar een groot aantal abonnees verstuurd.

Vrijwilligers en commissies

In 2019 is er contact opgenomen met de Vrijwilligers Centrale om te onderzoeken of zij ons kunnen helpen met meer assistentie voor bijvoorbeeld onze koster en het culturele programma. Leden/vrienden en vrijwilligers helpen binnen de commissie religie, cultuur, verhuur, tuin en onderhoud.

Verhuur, onderhoud gebouwen en terrein

De verhuur is door de jaren heen de grootste inkomstenbron van de Engel. Een grote groep vaste huurders voelt zich thuis in ‘hun’ Engel.

Incidentele huurders en belangstellenden die voor het eerst de kerkruimte bezichtigen spreken ook menigmaal hun waardering uit voor de warme, gastvrije sfeer.

Vrijwilligerscentrale Huizen sprak zelfs over De Engel als ‘een verborgen pareltje’.

Zij organiseerden er in december de Vrijwilligersdag, waarbij o.a. burgemeester N. Meijer en wethouder M. Hoelscher te gast waren.

Voorts koos in 2019 Rebel’s Begrafenisonderneming de Engel als locatie voor een groot aantal uitvaartplechtigheden.

Door de inzet van de vrijwilligers van onderhoud- en tuinploeg zien het kerkgebouw en de tuin er goed onderhouden en verzorgd uit.

En mede dankzij gedoneerde mooie planten en stenen is de tuin een lust voor het oog geworden.

PR en Communicatie

Op Weg/ Verbinding:

Het informatieblad Op Weg hield op te bestaan en hiervoor kwam in de plaats het gezamenlijke informatieblad Verbinding. Het informatieblad voor Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden, Vrijzinnigen Naarden-Bussum, Vrijzinnigen Huizen, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Laren-Blaricum en Weesp e.o., Huiskamergemeente Gooise Meren. Het eerste nummer vermeldde alle informatie voor de maanden september, oktober, november 2019.

Folder en overige media

De tekst in de folder bleef beknopt, er zat een inlegvel in voor de lezingen die een vervolg hadden.

De oplage werd verlaagd: van 400 stuks naar 300 stuks. Voor iedere activiteit van het culturele programma werd een digitale Nieuwsbrief gemaakt, via e-mail verstuurd en op onze Facebook-pagina gepubliceerd.

Van alle culturele activiteiten werden persberichten gestuurd naar de regionale en plaatselijke dagbladen, de huis-aan-huisbladen en op de site van Gooi Agenda, Gemeente Huizen en Buurtlink geplaatst.

Onze activiteiten stonden ook op Zinweb en werden vermeld in het blad Ruimte van Vrijzinnigen Nederland en hun digitale Nieuwsbrief.

Onze Facebook-pagina werd bezocht met een bezoek van tussen de 30 tot 50 personen met soms een uitschieter naar 150+ per week en vind- ik- leuk klikken tussen de 70 en 100 en meer personen meestal gerelateerd aan een (cultureel)evenement

Financieel verslag 2019